REGULAMIN

Warszawa, dnia 7.11.2021r.

Regulamin
Poradni Psychologicznej „Drogowskazy” Ewelina Bazyluk w zakresie świadczenia usług psychologicznych

Postanowienia ogólne

1. Kto może skorzystać z usług:
Dorośli, osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:
Psychologu– oznacza to osobę posiadającą prawo do wykonywania zawodu zgodne z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001 nr 73 poz.763 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami);

usługach psychologicznych– należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Psychologa służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia psychicznego, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa.

3. Usługi psychologiczne
1.Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.drogowskazy.eu.
2.Usługi psychologiczne świadczone są odpłatnie. Usługi psychologiczne online są przez Klientów opłacane przed umówionym spotkaniem i potwierdzone dokumentem bankowym lub printscreenem dokonania płatności wysłanym do psychologa drogą elektroniczną. W przypadku spotkań w gabinecie płatności należy dokonać gotówką, przelewem lub blikiem bezpośrednio po spotkaniu.
3. O chęci otrzymania faktury należy poinformować Psychologa przed dokonaniem płatności. W przypadku nie wydania takiej dyspozycji sprzedaż usługi ewidencjonowana jest paragonem fiskalnym. Paragon, w przypadku spotkań online jest do odbioru osobistego w gabinecie lub może zostać przesłany pocztą tradycyjną na życzenie Klienta.
4. Zawarcie umowy dotyczącej usługi psychologicznej ma formę ustną i/ lub pisemną (sms, zgłoszenie online).
5. Praca Psychologa jest objęta tajemnicą zawodową, co oznacza, że nie ujawnia on danych personalnych, diagnozy czy treści spotkań nikomu, bez pisemnego upoważnienia ze strony Klienta. Tajemnicą zawodową nie są objęte m.in. informacje dotyczące planowania zabójstwa, planowania samobójstwa, planowania ataku terrorystycznego oraz znęcania się nad dziećmi a wynika to z przepisów obowiązującego prawa. Z tajemnicy zawodowej może Psychologa zwolnić Sąd.
6. Psycholog ma prawo odmówić rozmowy z członkami rodziny Klienta lub innymi osobami, nawet mimo jego wyraźnej prośby.
7. Psycholog może konsultować przypadek Klienta z innymi specjalistami np. psychiatrą w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Klienta (elektronicznie lub papierowo).
8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Psycholog może poddawać dany proces terapeutyczny superwizji, pod warunkiem zachowania tajemnicy dotyczącej personaliów osoby lub informacji, które mogłyby umożliwić zidentyfikowanie Klienta.
9. Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta oraz specyfiki danej sprawy. Przeważnie sesje odbywają się raz w tygodniu przez okres kilku/ kilkunastu miesięcy.
10. Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym Psychologa smsowo, mejlowo lub telefonicznie w terminie nie przekraczającym literalnie 24h przez planowanym spotkaniem. Dla przykładu: jeśli spotkanie umówione jest na 2 lutego na godzinę 16:00 to powinno być ono odwołane najpóźniej 1 lutego do godziny 15:59. Jeśli wizyta nie zostanie odwołana ww terminie Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić należną kwotę za umówione spotkanie. Psycholog wykonuje swoją pracę odpłatnie i rezerwuje swój czas na rzecz Klienta. Psycholog nie podejmuje się rozstrzygnięcia, czy powód, dla którego spotkanie zostało odwołane po czasie jest zależny czy niezależny od decyzji i działań Klienta.
11.Spotkanie trwa 50 min.
12.Psycholog w Pracowni Psychologicznej „Drogowskazy” nie jest upoważniony do wystawiania diagnoz, czy opinii psychologicznych, może natomiast wystawić zaświadczenie dotyczące dat i ilości spotkań. Jeżeli zachodzi potrzeba wstawienia diagnozy czy opinii należy zgłosić się do jednostki, która takowe wydaje, mowa tu m. in. o psychologu diagnoście, psychologu biegłym sądowym, psychologu pracującym w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów. Pracownia Psychologiczna „Drogowskazy” nie jest placówką medyczną ani nie ma podpisanego kontraktu z NFZ, ze spotkań nie powstaje więc dokumentacja medyczna.
13. Nagrywanie audio lub wideo spotkań z psychologiem jest możliwe wyłącznie przy obopólnej wiedzy i zgodzie Klienta i Psychologa.

14. Reklamacje dotyczące usług psychologicznych mogą Państwo składać do http://www.ptp.org.pl/.

4. Postanowienia końcowe
1.Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych i poświadczyć jego akceptację w formie smsowej lub mejlowej. („Zapoznałem /am się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych Pracowni Psychologicznej „Drogowskazy”)
2.Brak akceptacji warunków zawartych w Regulaminie świadczenia usług psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług Psychologa.
3.Każdy Klient ma dostęp do zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej www.drogowskazy.eu oraz w gabinecie psychologicznym.
4.Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.
Przed pierwszą wizytą w gabinecie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych.

 

Warszawa, dnia 7.11.2021r.

 

Kontrakt pomiędzy Psychologiem a Klientem

 

  1. Pacjent ma prawo do przerwania terapii psychologicznej w dowolnie wybranym przez siebie momencie, po wcześniejszym omówieniu tego z Psychologiem.
  2. Pacjent ma prawo do zmiany specjalisty, jeżeli świadczona przez Psychologa pomoc nie jest wystarczająca.
  3. Psycholog ma prawo do zaprzestania udzielania pomocy psychologicznej osobie, która narusza jego granice lub nie przestrzega Regulaminu Świadczenia Usług Pracowni Psychologicznej „Drogowskazy”.
  4. Psycholog ma obowiązek do zaprzestania pomocy psychologicznej jeżeli stwierdzi, że pomoc ta wykracza poza jego kompetencje, w obecnej sytuacji nie leży ona w najlepiej rozumianym interesie Klienta.
  5. Pomoc psychologiczna jest usługą płatną, a należności są uiszczane przez Klienta na bieżąco.
  6. Klient ma prawo do szukania bezpłatnej pomocy psychologicznej, a Psycholog może wskazać miejsca, gdzie taka pomoc jest świadczona.
  7. Klient przyjmuje do wiadomości, że za zaistnienie zmian w jego funkcjonowaniu odpowiedzialni są po równo Klient i Specjalista.

Numer konta: 07 1470 0002 2045 5088 0000 0001
Właściciel konta: Ewelina Bazyluk
Tytuł przelewu: Usługa psychologiczna data

 

Klauzula informacyjna RODO do pobrania