Warszawa, dnia 7.11.2021r.

Regulamin
Pracowni Psychologicznej „Drogowskazy” Ewelina Bazyluk w zakresie świadczenia usług psychologicznych

Postanowienia ogólne

1. Kto może skorzystać z usług:
Dorośli, osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Młodzież od 14 r.ż. za pisemną zgodą ich pełnoprawnych opiekunów. Rozpoczęcie świadczenia usług psychologicznych na rzecz młodzieży poprzedzone jest spotkaniem z opiekunem/ opiekunami w obecności nastolatka na potrzeby zawarcia kontraktu i omówienia zasad współpracy. Konsultacja psychologiczna lub terapia psychologiczna jest działaniem na rzecz celów stawianych przez nastolatka, o ile nie zagrażają one życiu i zdrowiu jego lub/i innych osób. Nie ma możliwości omawiania postępów terapii pomiędzy rodzicem a Psychologiem bez obecności nastolatka, o ile nie zachodzi ww. sytuacja kryzysowa. Ma to na celu budowanie atmosfery zaufania wobec psychologa niezbędnej do skutecznej pracy.

2. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:
Psychologu– oznacza to osobę posiadającą prawo do wykonywania zawodu zgodne z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001 nr 73 poz.763 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami);
gabinecie psychologa– odnosi się do lokalu przy ul. Kopernika 30 pokój 517, 00-336 Warszawa
usługach psychologicznych– należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Psychologa służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia psychicznego, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa.
konsultacji psychologicznej– jest to od jednego do czterech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania; te spotkania służą również temu, by Psycholog mógł oszacować, czy pomoc danemu Klientowi leży w ramach jego kompetencji oraz temu, by Klient mógł oszacować, czy decyduje się na współpracę z tym konkretnym specjalistą. Konsultacje zawierają w sobie również poradnictwo psychologiczne i wsparcie psychologiczne i psychoedukację.
terapii psychologicznej –polegającej na serii sesji przeznaczonych dla osób, które z różnych przyczyn przeżywają aktualnie problemy poznawcze i emocjonalne. Jest to praca indywidualna z Psychologiem, mająca pomóc w rozpoznaniu i poszukaniu możliwych rozwiązań tych problemów oraz służąca poznaniu siebie i rozwijaniu własnej osobowości, w celu poprawy samopoczucia i jakości własnego życia.
wsparcia psychologicznego – oddziaływania mającego na celu udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, jest to wsparcie emocjonalne i informacyjne.
psychoedukacji– polegającej na wspieraniu Klienta poprzez dostarczanie informacji na temat zaburzeń i sposobów ich leczenia.

3. Usługi psychologiczne
1.Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.drogowskazy.eu.
2.Usługi psychologiczne świadczone są odpłatnie. Usługi psychologiczne online są przez Klientów opłacane przed umówionym spotkaniem i potwierdzone dokumentem bankowym lub printscreenem dokonania płatności wysłanym do psychologa drogą elektroniczną. W przypadku spotkań w gabinecie płatności należy dokonać gotówką, przelewem lub blikiem bezpośrednio po spotkaniu.
3. O chęci otrzymania faktury należy poinformować Psychologa przed dokonaniem płatności. W przypadku nie wydania takiej dyspozycji sprzedaż usługi ewidencjonowana jest paragonem fiskalnym. Paragon, w przypadku spotkań online jest do odbioru osobistego w gabinecie lub może zostać przesłany pocztą tradycyjną na życzenie Klienta.
4. Zawarcie umowy dotyczącej usługi psychologicznej ma formę ustną i/ lub pisemną (sms, zgłoszenie online).
5. Praca Psychologa jest objęta tajemnicą zawodową, co oznacza, że nie ujawnia on danych personalnych, diagnozy czy treści spotkań nikomu, bez pisemnego upoważnienia ze strony Klienta. Tajemnicą zawodową nie są objęte m.in. informacje dotyczące planowania zabójstwa, planowania samobójstwa, planowania ataku terrorystycznego oraz znęcania się nad dziećmi a wynika to z przepisów obowiązującego prawa. Z tajemnicy zawodowej może Psychologa zwolnić Sąd.
6. Psycholog ma prawo odmówić rozmowy z członkami rodziny Klienta lub innymi osobami, nawet mimo jego wyraźnej prośby.
7. Psycholog może konsultować przypadek Klienta z innymi specjalistami np. psychiatrą w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Klienta (elektronicznie lub papierowo).
8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Psycholog może poddawać dany proces terapeutyczny superwizji, pod warunkiem zachowania tajemnicy dotyczącej personaliów osoby lub informacji, które mogłyby umożliwić zidentyfikowanie Klienta.
9. Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta oraz specyfiki danej sprawy. Przeważnie sesje odbywają się raz w tygodniu przez okres kilku/ kilkunastu miesięcy.
10. Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym Psychologa smsowo, mejlowo lub telefonicznie w terminie nie przekraczającym literalnie 24h przez planowanym spotkaniem. Dla przykładu: jeśli spotkanie umówione jest na 2 lutego na godzinę 16:00 to powinno być ono odwołane najpóźniej 1 lutego do godziny 15:59. Jeśli wizyta nie zostanie odwołana ww terminie Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić należną kwotę za umówione spotkanie. Psycholog wykonuje swoją pracę odpłatnie i rezerwuje swój czas na rzecz Klienta. Psycholog nie podejmuje się rozstrzygnięcia, czy powód, dla którego spotkanie zostało odwołane po czasie jest zależny czy niezależny od decyzji i działań Klienta.
11.Wizyta trwa 50 min.
12.Psycholog w Pracowni Psychologicznej „Drogowskazy” nie jest upoważniony do wystawiania diagnoz, czy opinii psychologicznych, może natomiast wystawić zaświadczenie dotyczące dat i ilości spotkań. Jeżeli zachodzi potrzeba wstawienia diagnozy czy opinii należy zgłosić się do jednostki, która takowe wydaje, mowa tu m. in. o psychologu diagnoście, psychologu biegłym sądowym, psychologu pracującym w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów. Pracownia Psychologiczna „Drogowskazy” nie jest placówką medyczną ani nie ma podpisanego kontraktu z NFZ, ze spotkań nie powstaje więc dokumentacja medyczna.
13. Nagrywanie audio lub wideo spotkań z psychologiem jest możliwe wyłącznie przy obopólnej wiedzy i zgodzie Klienta i Psychologa.

14. Reklamacje dotyczące usług psychologicznych mogą Państwo składać do http://www.ptp.org.pl/.

4. Postanowienia końcowe
1.Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych i poświadczyć jego akceptację w formie smsowej lub mejlowej. („Zapoznałem /am się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych Pracowni Psychologicznej „Drogowskazy”)
2.Brak akceptacji warunków zawartych w Regulaminie świadczenia usług psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług Psychologa.
3.Każdy Klient ma dostęp do zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej www.drogowskazy.eu oraz w gabinecie psychologicznym.
4.Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.
Przed pierwszą wizytą w gabinecie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych (www.drogowskazy.eu).

Dane kontaktowe: Telefon 537376487 Email ebazyluk@gmail.com Whatsapp 537376487
Facebook https://www.facebook.com/Pracownia-Psychologiczna-Drogowskazy-1486289245011425/?ref=pages_you_manage lub https://www.facebook.com/EwelinaBazylukPsycholog/?ref=pages_you_manage
Messenger: Ewelina Bazyluk (profil bez zdjęcia)
Skype: ewelina.bazyluk
Numer konta: 07 1470 0002 2045 5088 0000 0001
Właściciel konta: Ewelina Bazyluk
Tytuł przelewu: Usługa psychologiczna data

Regulamin Pracowni Psychologicznej do pobrania

Kontrakt pomiędzy Psychologiem a Klientem do pobrania

Kluzula informacyjna RODO do pobrania